Informace pro laickou veřejnost

Informace pro pacienty a rodinné příslušníky

Bobath koncept – je diagnosticko terapeutický přístup, který byl vyvinut pro osoby s poškozením centrálního nervového systému u dospělých pacientů (např. po cévní mozkové příhodě, s roztroušenou sklerózou, po úrazech mozku). Prolínající se proces vyšetřování a terapie je zaměřen na poruchy, které narušují provedení funkce a stejně tak na integraci zlepšené kontroly pohybu do normálního života.

Bobath koncept byl a je postaven na interdisciplinární týmové spolupráci. Znamená to, že tentýž cíl se snaží naplnit pacient, profesionálové zdravotního týmu, rodina nebo další pečující osoby. Tím může být splněn požadavek na dostatečnou intenzitu terapie, která je zásadní pro úspěšnou rehabilitaci.

Terapie zahrnuje aktivní účast pacienta a speciální facilitaci ze strany terapeuta, který ji neustále modifikuje a postupně snižuje podle potřeb a reakcí pacienta tak, aby dosáhl nezávislosti. Jedním z důležitých aspektů naší péče je důraz na terapii hemiparetické horní končetiny a ruky.

Vyškolení Bobath terapeuti nejsou úzce zaměření jen na pohybové deficity pacienta, ale řeší problémy pacienta komplexně. V případě potřeby úzce spolupracují s logopedy, neuropsychology, protetiky-ortotiky a dalšími specialisty.

Důležitým společným cílem je lepší fungování pacienta po návratu ze zdravotnických zařízení a ústavní péče. Tento cíl stanovujeme vždy s ohledem na rozsah poškození mozku, aby byl pro pacienta reálně dosažitelný a současně motivující.

Výsledkem je lepší kvalita života nejenom pacienta, ale celé rodiny nebo jiných ošetřovatelů.

Příklady z praxe:

Pan Karel si přál samostatně přijet na ambulantní rehabilitaci bez doprovodu druhé osoby. Dříve byl plně závislý na pomoc manželky. Po naší intenzivní spolupráci je nejen schopen přijet samostatně na rehabilitaci, ale i navštít své příbuzné v blízkém okolí.

Pan Karel u výtahu při příjezdu do ordinace
Pan Karel samostatně odjíždí po rehabilitaci domů

Paní Alena si přála vrátit se do práce a být nezávislou na svém   okolí. Vzhledem k nutnosti dojíždět by jí velmi pomohlo, kdyby mohla znovu řídit auto. Po intenzivní dlouhodobé spolupráci zvládla řízení auta nejen do práce, ale i na delší vzdálenosti.

Paní Alena přijela na rehabilitaci sama autem
Na fotografii je vidět ortéza, která paní Aleně pomáhá při řízení vozu