Informace pro odbornou veřejnost

Úvod

Bobath koncept je diagnosticko – terapeutický přístup orientovaný na řešení problémů pacientů s poruchami funkce, pohybu a posturální kontroly způsobenými lézí CNS. (IBITA 1996)

Nese jméno a historicky vychází z práce Berty a Karla Bobathových. Díky mimořádné spolupráci fyzioterapeutky a lékaře vznikl v letech 1940 – 1950 zcela nový přístup hodnocení a terapie pacientů s poruchami centrálního nervového systému, zejména dětí s dětskou mozkovou obrnou a dospělých pacientů po cévních mozkových příhodách.

Manželé Bobathovi založili již v roce 1951 ve Velké Británii v Londýně The Bobath Center, které organizuje až dosud vzdělávání nových instruktorů dětského Bobath konceptu a současně zajišťuje péči o pacienty s dětskou mozkovou obrnou. Více informací k problematice dětského Bobath konceptu najdete na webových stránkách Fyziobeskyd České Asociace Dětských Bobath Terapeutů

V roce 1984 byla se souhlasem manželů Bobathových založena mezinárodní asociace pro léčbu dospělých pacientů, s cílem dále rozvíjet Bobath koncept a vytvořit standardizované kurzy, které budou odpovídat poznatkům současných neurověd. Od roku 1996 je tato společnost známá jako International Bobath Instructors Training Association (IBITA, Mezinárodní asociace instruktorů Bobath konceptu, www.ibita.org). Tento koncept je nadále rozvíjen až do současnosti a v mnoha zemích je akceptovaný jako jeden z významných neurorehabilitačních konceptů.

 

Terapie

Terapeutická intervence používá přímý zásah k optimalizaci funkce daného jedince v kontextu s jeho prostředím, v limitu individuálního postižení, s cílem zlepšit kvalitu života.

Základ pro současnou praxi je postaven na současných znalostech motorické kontroly, motorického učení, neurální plasticitě a biomechanice. Další část tvoří klinické zkušenosti terapeutů a bere v úvahu potřeby a očekávání klientů.

Bobath koncept v souladu s Mezinárodní klasifikací funkce, disability a zdraví (ICF, WHO 2001) zdůrazňuje celistvost fungování člověka ve všech sférách života. Disabilita je považována jako výsledek komplexního vztahu mezi zdravotní kondicí jedince, personálními faktory a faktory prostředí, ve kterých daný jedinec žije. Základem je proto provedení kvalitní analýzy aktivit pacienta s cílem zjistit jejich hlavní limitace stejně jako základní problémy dysfunkce pohybu.

Součástí této analýzy je objektivní měření, které umožní vyhodnotit efektivitu terapeutické strategie.

Terapie je určena pro všechny dospělé osoby s poruchou CNS bez ohledu na věk anebo závažnost postižení.

Koncept zdůrazňuje nutnost 24-hodinové týmové péče o pacienta. Tento přístup je tak v souladu se současnými poznatky zdůrazňujícími význam intenzity terapie pro její efektivitu.

V terapii se využívají neurofyziologické principy facilitace a inhibice. Vysoké nároky jsou kladeny na schopnost terapeuta aktivně zapojit pacienta do vlastní terapie (participovat na terapii).

Proces vyšetření a terapie se soustřeďuje na poruchy narušující provedení funkce stejně jako na integraci zlepšené kontroly funkce do normálního života. Vyšetření a terapie se neustále prolínají pro dosažení nejoptimálnějších výsledků u daného pacienta. Terapie hledá optimální posturální a pohybové strategie pro ty aspekty motoriky, které limitují aktivitu pacienta.

 

Kontakt

Lektoři kurzů Bobath konceptu u dospělých pacientů v ČR:

Mgr. Kateřina Macháčková, Ph.D.

Email: bobathconcept@gmail.com

Mobil: +420 603 140 911

Bc. Hana Kafková

RHC odd. K.N. Liberec a.s.

Husova 10, Liberec 1, 460 23 Liberec

E-mail: hana.kafkova@nemlib.cz

 

Obě lektorky jsou členky Mezinárodní asociace instruktorů Bobath konceptu IBITA.