CERTIFIKOVANÉ ODBORNÉ KURZY

CERTIFIKOVANÝ ODBORNÝ KURZ

Základní kurz „Bobath koncept – vyšetření a léčba dospělých s neurologickým onemocněním“ je akreditován MZ ČR.

Tento certifikovaný kurz je určen fyzioterapeutům, ergoterapeutům, klinickým logopedům a logopedům ve zdravotnictví.

Cílem je získat zvláštní odbornou způsobilost v komplexní diagnostice a pohybové léčbě dospělých osob s neurologickým onemocněním, zejména pacientů po cévní mozkové příhodě.

Obsah kurzu je teoreticko-praktický. Součástí je klinická praxe s pacienty s důrazem na řešení problémů v oblasti porušených aktivit a motorických funkcí.

Úspěšný absolvent tohoto certifikovaného kurzu získá zvláštní odbornou způsobilost v rozsahu vzdělávacího programu. 

Požadavky pro úspěšné ukončení certifikovaného kurzu:

  • písemný test
  • vypracování a obhájení projektu – vypracování kazuistiky pacienta
  • praktická zkouška

Kurz je zastřešen mezinárodní organizací IBITA, která je celosvětovou federací certifikovaných instruktorů Bobath konceptu. Absolvent kurzu získá rovněž certifikát IBITA s mezinárodní platností.

Odborným garantem a lektorem kurzu je Mgr. Kateřina Macháčková, Ph.D., IBITA instruktor (www.IBITA.org).

Délka kurzu: kurz je rozdělen na tři části, 3 x 5 dní. Celkem obsahuje 150 hodin.

Počet účastníků kurzu: 12

Místa konání kurzů – smluvní zařízení: RÚ Hrabyně (www.ruhrabyne.cz), Klinika rehabilitačního lékařství VFN Praha – Albertov, Lečebná rehabilitace Nový Jičín s.r.o.

Termíny nejbližších kurzů: jaro a podzim 2021. Zájemci se mohou hlásit na kontaktní adrese Mgr. Kateřiny Macháčkové, Ph.D., kterou naleznete v sekci KONTAKT